Увага конкурс

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника – головного лікаря КНП «Оскільська амбулаторія первинно їмедико-санітарної допомоги» Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області

Правові підстави проведення конкурсу

Відповідно до ч.9 ст.16 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я” (зі змінами), рішення XXXV сесії VIIIскликання Оскільської сільської ради від 17 жовтня 2019 року “Про затвердження порядку проведення конкурсу на  зайняття посади керівника – головного лікаряКомунального некомерційного підприємства«Оскільська амбулаторія первинної медико-санітарної допомоги» Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області, розпорядження голови Оскільської сільської ради  від 18жовтня 2019 № 68 “Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника- головного лікаря КНП «Оскільська амбулаторія первинної медико-санітарної допомоги» Оскільськоїсільської ради Ізюмського району Харківської області та затвердження персонального складу конкурсної комісії”

 

Найменування: КНП «Оскільська амбулаторія первинної медико-санітарної допомоги» Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області.

Місце знаходження комунальної установи: 64340,с.Оскіл, вул.Слобідська, 69, Ізюмського району ,Харківської області.

Основнінапрямидіяльності: наданняпервинної та іншихвидівмедичноїдопомоги та здійсненняуправліннямедичнимобслуговуваннямнаселення, а такожвжиттязаходів з профілактикизахворюваньнаселення та підтримкигромадськогоздоров’я, визначені Статутом, щододається.

Кошторисні призначення дляфінансового забезпечення КНП«Оскільська амбулаторія первинної медико-санітарної допомоги» складають:

1.За кодом 0112113 «Первинна медична допомога населенню,що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)»:
Загальний фонд – 997600 грн.

 

Спеціальний фонд – 159000 грн.

Оплата праці керівника закладу

Умови оплати працікерівника закладу визначаютьсявідповідно до спільного наказу Міністерствапраці та соціальноїполітикиУкраїни і Міністерстваохорониздоров’явід 05.10.2005 року №308/519 “Про впорядкування умов праціпрацівниківзакладівохорониздоров’я та установсоціальногозахистунаселення” та постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праціпрацівників на основіЄдиноїтарифноїсіткирозрядів і коефіцієнтів з оплати праціпрацівниківустанов, закладів та організаційокремихгалузейбюджетноїсфери», встановленнярозмірупремій та надбавок здійснюєтьсявідповідно до йогоособистоговнеску в загальнірезультатироботи, рівнятрудової та виконавчоїдисципліни, інтенсивності, складностіпраці, тощо в межах фонду оплати праці,  кошторисувитрат і видатків Установи відповідно до виділенихбюджетнихасигнувань та згідноізштатнимрозписом, обумовлених у контракті.

Контракт укладаєтьсястроком на  п’ятьроків,

Посадовий оклад (без категорії) – згідно прийнятого колективного договору

Строк  і адреса приймання документів для участіуконкурсі

Документи для участі у конкурсіприймаються з 24 жовтня 2019 року по   07листопада 2019 року включно до 17:00 год.за адресою: с. Оскіл, вул. Слобідська,1, приміщенняОскільської сільської ради, каб. 4

Номер телефону та адреса електронноїпошти для довідок:

0574355116,

e-mail: chervoniyoskil@ukr.net

офіційний веб-сайт громади:http://oskilskasilrada.gov.ua ,

контактна особа – Васько Наталя Олександрівна

Вимогидопретендентів на посаду:

– громадянствоУкраїни;

– повнавищаосвіта (магістр, спеціаліст) за напрямкомпідготовки «Медицина»;

-наявністьсертифікаталікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційноїкатегорії з цієїспеціальності;

-стаж роботи за фахом – не менше 5 років.

– вільневолодіння державною мовою, достатнійрівеньзнаньзаконодавства (КонституціїУкраїни, законодавстваУкраїни з охорониздоров’я, антикорупційногозаконодавства, іншихзаконодавчих та нормативно-правовихактів);

– здатність за своїмиділовими та моральнимиякостями, освітнім і професійнимрівнемвиконувативідповідніобов’язки;

– високіморальні, ділові, професійніякості та організаторськіздібності.

Для участіуконкурсі особа подаєособистоабонадсилаєпоштоюконкурснійкомісії у визначений в оголошенні строк такідокументи:

 • копію паспорта громадянинаУкраїни;
 • письмовузаяву про участь уконкурсііззазначеннямосновнихмотивів для зайняття посади (додаток 1);
 • резюме у довільнійформі;
 • автобіографію;
 • копіїдокументів  про освіту, науковийступінь, вченезвання, кваліфікаційнукатегорію, підвищеннякваліфікації, якіпідтверджуютьвідповідність претендента кваліфікаційнимвимогам до керівника закладу охорониздоров’я, а такожкопіютрудової книжки абоіншихдокументів, щопідтверджуютьдосвідроботи;
 • згоду на обробкуперсональнихданих (додаток 2);
 • конкурснупропозиціюобсягомне більше 15 сторінокдрукованого тексту в паперовій та електроннійформі;
 • довідку МВС про відсутністьсудимості;
 • медичнідовідки про стан здоров’я, щодоперебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічномузакладіохорониздоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
 • попередженнястосовновстановлених Законом України “Про запобіганнякорупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду (додаток 3);
 • заявупровідсутність у діях особи конфліктуінтересів (додаток 4);
 • підтвердженняподаннядекларації особи, уповноваженої на виконанняфункційдержавиабомісцевогосамоврядування, за минулийрік (відповідно до абзацу першогочастинитретьоїстатті 45 Закону України “Про запобіганнякорупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаномувигляді.

Особа, яка виявилабажаннявзяти участь уконкурсі, можеподаватидодатковідокументистосовнодосвідуроботи, професійноїкомпетентності і репутації (характеристики, рекомендації, науковіпублікації та інші).

Відповідальність за достовірністьподанихдокументівнесе претендент.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:
1) поданняїхособисто в останній день строку післязакінченняробочого часу;
2) надісланняїхпоштоюпіслязакінчення строку подання;
3) надісланняїхпоштоюпротягомустановленого строку подання та надходження до конкурсноїкомісіїменшеніж за три робочихдні до датипроведеннязасідання з розглядузаяв та доданих до них документів.

Місце проведення конкурсу

Засіданняконкурсноїкомісії з розглядузаявпретендентів і доданих до них документіввідбудеться . за адресою: с.Оскіл, вул. Слобідська,1, приміщенняОскільської сільської радикаб. № 2

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

статут