Оскільська громада
Харківська область, Ізюмський район

-

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            рішення  ХХХІІІ сесії

                                                                                            Оскільської сільської ради

        VIII скликання

від 09.09 2019 р. №09

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ОСКІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

2019 рік

1.Загальні положення

  1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області (далі - Відділ) є виконавчим органом Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області (далі — Оскільська сільська рада), що утворюється її рішенням. Відділ є підзвітним і підконтрольним Оскільській сільській раді,  підпорядкований її виконавчому комітету, сільському голові, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.
  2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про культуру», «Про фізичну культуру і спорт», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями Оскільської сільської ради,  її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями  іншими органами, утвореними Оскільською сільською радою, іншими виконавчими органами Оскільської сільської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єд­наннями громадян на підставах, у межах та у спосіб, передбаченим чинним законодавством України.

1.4.  Виконавчий комітет створює сприятливі умови для роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, в разі необхідності -  транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими актами й іншими нормативними і довідковими матеріалами, іншими посібниками, літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до електронних інформаційних баз.

1.5. Положення про Відділ, структура та гранична чисельність Відділу   затверджується рішенням сесії Оскільської сільської ради.

1.6. Посадові інструкції працівників розробляє начальник структурного підрозділу та затверджує начальник Відділу.

1.7. Відділ є юридичною особою публічного права,  відкриває рахунки у Держказначействі, має окремий баланс, свою печатку та штамп, власні бланки, та діє на підставі цього Положення.

1.8.Засновником Відділу є Оскільська сільська рада Ізюмського району Харківської області, код ЄДРПОУ 04399766. Адреса: 64340, Харківська область, Ізюмський район, село Оскіл, вулиця Слобідська, будинок 1.

1.9.Організаційно-правова форма відділу: орган  місцевого самоврядування.

1.10. Відділ є бюджетною неприбутковою установою, утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової установи.

1.11. Повне найменування Відділу: ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ОСКІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

1.12. Скорочене найменування Відділу: ВІДДІЛ ОКМС ОСКІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

1.13. Юридична адреса та місце знаходження: 64340, Харківська область, Ізюмський район, село Оскіл, вулиця Слобідська, будинок 1.

1.14. Відділ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, які виділені на його утримання.

1.15. Джерелами фінансування Відділу є: кошти місцевого бюджету, інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

1.16.  Бухгалтерський облік, складання фінансової звітності,  фінансово-господарську діяльність Відділу та закладів освіти та культури об'єднаної територіальної громади здійснює централізована бухгалтерія Відділу відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Завдання та функції  Відділу

2.1. Основним завданням:

2.1.1. регулювання у сферах  освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов’язкового соціального страхування.

2.1.2. в галузі освіти, фізичної культури, молоді та спорту є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів територіальної громади;

2.1.3. в  галузі  культури є реалізація державної політики у сфері культури та мистецтва, туризму, охорони культурної спадщини, а також у сфері міжнародних відносин, релігії та захисту національних меншин України. Забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури, туризму шляхом виконання державних, обласних та місцевих програм, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного та туристичного простору громади та надання якісних послуг через мережу комунальних закладів та підприємств різних форм власності.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників освітнього процесу, сприяє в наданні населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту.

2.2.3. Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

2.2.4. Здійснює комплектування освітніх закладів керівниками на конкурсній основі, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовки та атестації.

2.2.5. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти.

2.2.6. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців громади.

2.2.7. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створює умови для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців громади.

2.2.8. Формує конкурентноспроможне мистецьке середовище шляхом створення власного мистецького продукту, розробляє туристичні маршрути, визначає перспективи і напрямки розвитку, зміст спеціальної освіти в галузі культури та туризму, співпрацює з міжнародними проектами і творчими організаціями.

2.2.9. Здійснює заходи щодо створення умов для відродження культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесел.

2.2.10. Готує проекти рішень Оскільської сільської  ради, виконавчого комітету та розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

2.2.11. Забезпечує формування матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу для публікації на веб-сайті сільської ради.

2.2.12. Забезпечує створення умов для збереження та розвитку культури та туризму, сприяння відродженню мистецьких осередків.

2.2.13. Здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни у підвідомчих закладах освіти та культури.

2.2.14. Забезпечує контроль за дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.

2.2.15. Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах освіти, культури, фізичної культури та спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та  закладів освіти.

2.2.16. Контролює дотримання  закладами освіти  законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

2.2.17. Сприяє в наданні можливості навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову.

2.2.18. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

2.2.19. Забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів.

2.2.20. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді.

2.2.21. Розробляє i подає на розгляд Оскільської сільської ради  пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, культури, фізичної культури та спорту, підтримки молоді.

2.2.22. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, культури, фізичної культури та спорту на території ради.

2.2.23. Забезпечує виконання рішень Оскільської сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

2.2.24. Аналізує стан освіти, молодіжної політики, культури та спорту на території Оскільської сільської ради, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних  закладів освіти згідно з освітніми потребами громадян, розробляє та організовує виконання місцевої програми розвитку освіти та культури.

2.2.25. Визначає потребу в закладах освіти усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету Оскільської сільської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб сільської ради за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

2.2.26. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету  про утворення  закладів освіти для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне, інклюзивне) та виховання у закладах загальної середньої освіти, сприяє повноцінній інтеграції у освітній процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.

2.2.27. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету  щодо створення належних умов для складання державної підсумкової атестації екстерном.

2.2.28. Вносить пропозиції до виконавчого комітету про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

2.2.29. Розглядає можливі проекти будівництва, капітального ремонту  загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів освіти, закладів культури.

2.2.30. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків, спортивних секцій, творчих гуртків, координує роботу  закладів освіти, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля, а також закладів культури.

2.2.31. Організовує харчування дітей у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

2.2.32. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів.

2.2.33. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

2.2.34. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у  закладах освіти, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

2.2.35. Координує роботу спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, культури та спорту, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників  закладів освіти, працівників культури.

2.2.36. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування  закладів освіти, закладів культури та спорту, що належать до сфери управління Оскільської сільської ради.

2.2.37. Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

2.2.38. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, культуру та спорт, забезпечує ними заклади.

2.2.39. Забезпечує участь дітей, дитячих та дорослих творчих колективів, секцій, команд у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях та ін.

2.2.40. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, працівників культури та їх атестації відповідно до Типових  положень  про атестацію працівників України.

2.2.41. Здійснює координаційну роботу  закладів освіти та установ освіти, культури, спорту, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу.

2.2.42. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти та культури, введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем.

2.2.43. Виносить на розгляд ради та виконавчого комітету пропозиції щодо фінансування закладів освіти та установ освіти, культури, бере безпосередню участь у формуванні бюджету. 

2.2.44. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

2.2.45. Відділ є органом управління закладів освіти та культури, та здійснює свої повноваження відповідно до законодавства.

3. Організація роботи Відділу

3.1. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Працівники Відділу працюють на основі планів роботи відділу та індивідуальних планів роботи.

3.2. Начальник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, очолює Відділ та контролює роботу працівників.

3.3. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує заступник начальника відділу або інший працівник відділу.

3.4. Виконавчий комітет Оскільської сільської ради зобов’язаний створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечити їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами та літературою.

3.5.При Відділі може створюватися колегія. Склад колегії затверджується рішенням Оскільського сільського голови за поданням начальника Відділу. Рішення колегії впроваджуються наказами начальника відділу.

3.6. При Відділі може створюватися рада з питань освіти (Рада керівників освітніх закладів), діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа депутатів, учасників освітнього процесу, працівників закладів культури, бібліотекарів, представників громадськості.

4. Структура та керівництво управління

4.1. Відділ у своєму складі може мати  структурні підрозділи.

        Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі може бути створений методичний кабінет дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу освіти, який діє відповідно до Положення про нього, затвердженого наказом начальника відділу .

        Для організації та ведення бухгалтерського обліку, складання і  подання бухгалтерської звітності при відділі   утворюється  централізована бухгалтерія як структурний підрозділ відділу, яка діє відповідно до Положення про неї, затвердженого наказом начальника відділу.

        Для зміцнення навчальної, матеріально-технічної бази   закладів освіти і  культури, здійснення нагляду за експлуатацією будівель і об’єктів, опалювальних систем та інженерних споруд, які знаходяться у підпорядкуванні відділу,  може утворюватися група централізованого господарського обслуговування як структурний підрозділ відділу та яка діє відповідно до Положення про неї, затвердженого наказом начальника відділу.

4.2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою за конкурсом, відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.3. На посаду начальника Відділу  призначається громадянин України, який має вищу педагогічну освiту за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем спеціаліста або магістра зi стажем роботи за фахом не менше п’яти років та володіє державною мовою.

4.4. Начальник Відділу:

4.4.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, забезпечує  виконання покладених на  Відділ  завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників Відділу;

4.4.2. Планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;

4.4.3. Видає у межах компетенції Управління накази, організує і контролює їх виконання;

4.5. Начальник Відділу та заступник начальника  Відділу -  посадові особи місцевого самоврядування приймаються на посаду на конкурсних засадах та звільняються з посади Оскільським сільським  головою. Працівники методичного кабінету, групи централізованого господарського обслуговування, централізованої бухгалтерії, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, приймаються та звільняються з посад начальником Відділу відповідно до трудового законодавства.

4.6. Службові обов’язки працівників визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються начальником Відділу.

5. Права, обов’язки   та  відповідальність працівників  Відділу

5.1. Вивчати стан законодавчої бази у галузі освіти, культури, молодіжної політики та спорту населених пунктів об’єднаної територіальної громади.

5.2. Одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету, Оскільської сільської ради письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час погодження документів при розгляді питань у галузі освіти, культури та спорту. Брати участь у розробленні програм пов’язаних з освітою, культурою та спортом.

5.3. Виносити на розгляд Оскільської сільської ради рішення з питань, що віднесені до компетенції відділу.

5.4. Працівники відділу мають право одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби – відповідні документи від інших структурних підрозділів сільської ради, виконавчого комітету, тимчасових органів та інших установ,  організацій пов’язаних з роботою у галузі освіти, молодіжньої політики, культури та спорту при розгляді питань, що відносяться до компетенції відділу.

5.5. Брати участь у засіданнях постійної комісії Оскільської сільської ради з гуманітарних питань.

5.6. Надавати пропозиції щодо організації роботи відділу та вдосконалення роботи відповідних структурних підрозділів при співпраці з ними при розгляді питань, що відносяться до компетенції відділу.

5.7. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, культури, туризму, фізичної культури, молодіжної політики та спорту та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів і спеціалістів.

5.8. Брати участь в утворенні, реорганізації і ліквідації  закладів освіти, закладів культури.

5.9. Скликати місцеві, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників  закладів освіти та культури з питань, що належать до його компетенції.

5.10. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з районними профспілковими організаціями працівників освіти та науки України та культури , налагоджувати прямі зв'язки з закладами освіти,  науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями.

5.11. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами апарату Оскільської сільської ради, та  виконавчими органами Оскільської сільської ради, а також установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

5.12. Відділ здійснює прийом громадян та надає їм роз’яснення, щодо вирішення питань  у сфері освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури і спорту.

5.13. Працівники відділу несуть відповідальність за недотримання  Положення про відділ, бездіяльність або невиконання наданих прав; порушення правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни, норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

5.14. У разі неналежного виконання своїх обов’язків працівники віділу несуть відповідальність відповідно до Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про культуру», «Про фізичну культуру і спорт» та згідно з іншим чинним законодавством України.

5.15. Начальник відділу несе персональну відповідальність за збереження документів, які надійшли у відділ, несвоєчасне і неякісне виконання завдань, функцій покладених Відділ, передбачених цим положенням та посадовими інструкціями.

5.16. Працівник відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення  прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

5.17. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

6. Прикінцеві положення

6.1.  Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до їх напрямку роботи не допускається.

6.2. В разі необхідності зміни і доповнення до цього Положення вносяться  в порядку,  встановленому для його прийняття, та затверджуються Оскільською сільською радою.

6.3. Реорганізація або ліквідація відділу здійснюється на підставі рішення Оскільської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Сільський голова                                                                                   Г.Загоруйко

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь